Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stichting Vaartzicht partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventueel inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stichting Vaartzicht zijn aanvaard.

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stichting Vaartzicht partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventueel inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stichting Vaartzicht zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Stichting Vaartzicht eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Stichting Vaartzicht.
2.2 De verplichtingen van Stichting Vaartzicht gaan nooit verder dan door Stichting Vaartzicht is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Stichting Vaartzicht zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien afnemer het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Stichting Vaartzicht gerechtigd het aanbod te wijzigen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door afnemer verstrekte informatie, waarbij Stichting Vaartzicht mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien afnemer en Stichting Vaartzicht de aanvaarding van het aanbod beide schriftelijk ondertekend hebben, “de opdrachtbevestiging” of de “offerte”.

Artikel 4 Medewerking door afnemer
4.1 Afnemer zal Stichting Vaartzicht steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stichting Vaartzicht verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat afnemer zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door afnemer verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van afnemer en is Stichting Vaartzicht bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Stichting Vaartzicht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Stichting Vaartzicht zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van afnemer, mits dit naar oordeel van Stichting Vaartzicht bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit verreist, heeft Stichting Vaartzicht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Stichting Vaartzicht in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door afnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Stichting Vaartzicht.
6.3 Afnemer aanvaart dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Stichting Vaartzicht een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens afnemer te voldoen, is Stichting Vaartzicht bevoegd die wijzigingen naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn exclusief reis-en verblijfkosten, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betalingen door afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Stichting Vaartzicht aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Stichting Vaartzicht is bevoegd de vorderingen uit handen te geven in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.3 Heeft afnemer bezwaar tegen een factuur van Stichting Vaartzicht dan geeft afnemer dit binnen 14 dagen na dagtekening van factuur te kennen. Afnemer heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien afnemer niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt afnemer geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op) leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling van diensten te weigeren, tenzij hij Stichting Vaartzicht schriftelijk alsnog een redelijk termijn voor de levering heeft gesteld en Stichting Vaartzicht ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Stichting Vaartzicht opgeschort. In dit geval is Stichting Vaartzicht verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Stichting Vaartzicht zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welk van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Vaartzicht kan worden gevergd.

10.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers-en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Stichting Vaartzicht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Stichting Vaartzicht gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te facturen en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als zijn een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Stichting Vaartzicht wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan een jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 0,5 maal het jaarhonorarium.
11.2 De aansprakelijkheid van Stichting Vaartzicht wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer Stichting Vaartzicht onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stichting Vaartzicht ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3 Stichting Vaartzicht is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat afnemer tekort is geschoten in het tijdige verstrekken van juiste en volledige informatie welk Stichting Vaartzicht, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Stichting Vaartzicht is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die is veroorzaakt doordat afnemer beslissingen heeft genomen op basis van de door Stichting Vaartzicht vervaardigde adviezen.
11.5 Opdrachtgever zal Stichting Vaartzicht en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.6 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Stichting Vaartzicht geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens afnemer en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 Stichting Vaartzicht behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van de wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Stichting Vaartzicht kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Stichting Vaartzicht de annulering schriftelijk aan de afnemer mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met de afnemer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.